CO2minder: GROEN CREDO      
  Groen Credo
Om te begrijpen waarom nog niet op elk dak panelen staan, heeft CO2minder eens onderzocht hoe door de individuele huizenbezitter naar de reductie van CO2 uitstoot gekeken wordt. Dit leverde vele vragen en antwoorden op. Niet alleen vanuit het perspectief van de individuele huizenbezitter, maar ook vanuit het perspectief van de overheid, de energiebedrijven, en geldverstrekkers. Binnen CO2minder zijn we dit het groene credo gaan noemen. De reden dat we dit 'credo' te noemen is dat we de vragen en antwoorden nodig zullen hebben bij het bedenken van concepten.


Rol voor het individu
Aan energiebesparing kan ieder individu een belangrijke bijdrage leveren. Slimmer omgaan met energie kan iedereen. Mits goed aangepakt kan men zelfs verdienen aan installaties om energie op te wekken. Wanneer men aan de slag wil, blijkt dat:
- het onduidelijk is welke oplossingen voor energiebesparing en energieopwekking voor de eigen situatie geschikt zijn
- men veelal zelf het realiseren van een oplossing moet regelen. Dit betekent het zelf uitzoeken van technische oplossingen, onderhandelen met leveranciers, inschakelen van installateurs, raadplegen van deskundigen, het onderhandelen met geldverstrekkers
- het onduidelijk is in hoeverre een maatregel financieel rendement gaat opleveren
- het onduidelijk is welk onderhoud aan de installatie(s) nodig is en hoeveel dat gaat kosten gedurende de gebruiksduur van deze installatie(s)


Dit leidt er toe dat de meeste individuele energiegebruikers afhaken. Dit kan niet de bedoeling zijn. We willen helpen om er voor te zorgen dat iedereen in groene energie gaat investeren, en er aan gaat verdienen. Dit heeft het doel onnodige uitstoot van CO2 te voorkomen.Vraag en antwoord gericht op de individuele huizenbezitter
Huizenbezitters die oplossingen voor het terugdringen van energiegebruik willen toepassen, zitten vaak met veel vragen. Hieronder vindt u een opsomming van veel van deze vragen. Ook vindt u antwoorden. Helaas roepen de antwoorden vaak weer nieuwe vragen op.


De vragen en antwoorden zijn:


VRAAG 1
Hoe kan reductie van CO2 emissie worden bereikt?

ANTWOORD
Door minder fossiele brandstoffen in te zetten voor de opwekking van Warmte en Kracht (elektriciteit).


VRAAG 2
Hoe kan de behoefte aan fossiele brandstoffen, nodig voor de opwekking van warmte en kracht, worden teruggebracht?

ANTWOORD
Door alternatieven te creëren en in te zetten zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte, bij particulieren en bedrijven.

ANTWOORD
Door de behoefte aan Warmte en Kracht terug te brengen (Isolatie, gedragsverandering, rendementsverbetering, kleinschalige gecombineerde opwekking van warmte en kracht).


VRAAG 3
Hoe krijgen we de alternatieven voor het voorzien in energie van de grond?

ANTWOORD
Niet alleen bedrijven en overheid maar ook particulieren kunnen investeren in energieopwekking. Dit kunnen ze via mogelijkheden die ze thuis kunnen toepassen zoals panelen voor elektriciteitsopwekking en collectorpanelen voor warmwateropwekking. Hiervoor zijn voor de particulier valide ‘business cases’ voor de onderbouwing van de investering noodzakelijk. In de bebouwde omgeving is de particulier de bewoner en of de eigenaar.


VRAAG 4
Waarom werkt het huidige stelsel van energie subsidie regelingen niet adequaat?

ANTWOORD
Het huidige stelsel zorgt voor onrust en onzekerheid in de markt. Het leidt verder tot uitstelgedrag bij de consument. De consument denkt dat hij straks nog beter af is.

ANTWOORD
De financiële oplossingen die geboden worden, zijn niet duurzaam (aftrekbaarheid in de inkomstenbelastingsfeer, hoe om te gaan met de risico’s, energieheffing bij teruglevering zelf opgewekte stroom).


VRAAG 5
Wat zijn de werkgelegenheidseffecten?

ANTWOORD
Oplossingen voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen bieden aanzienlijke extra werkgelegenheid voor de bouwbranche en werkgelegenheid voor de productiebedrijven van de installaties.


VRAAG 6
Hoe gaan we uitstelgedrag van de consument tegen? Straks is de installatie goedkoper en heeft een hoger rendement.

ANTWOORD
We gaan dit tegen door de investering (de individuele ‘business case’) nu net zo aantrekkelijk te maken als het straks voor de particulier wordt, die dan pas instapt.


VRAAG 7
Wat is de voorwaarde om een energiebesparingsmaatregel te nemen?

ANTWOORD
De voorwaarde is dat je met de energiebesparingsmaatregel financieel beter af bent dan zonder de energiebesparingsmaatregel.


VRAAG 8
Wat leidt tot uitstelgedrag wat betreft het nemen van de energiebesparingsmaatregel?

ANTWOORD
Subsidie regelingen, toekomstige in het vooruitzicht gestelde rendementsverbeteringen, onzekerheid omtrent de opbrengsten en kosten leiden tot uitstelgedrag. Ook is het niet duidelijk voor een particulier wat je moet doen om energie te besparen. Er is veel onzekerheid over - en complexiteit van geboden oplossingen. Ook komt uitstelgedrag door onzekerheid over de (persoonlijke) economische situatie.


VRAAG 9
Leidt het geven van subsidie tot systematische ontwikkeling van alternatieve energiebronnen?

ANTWOORD
Subsidie leidt niet tot systematische ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Dit komt omdat subsidies tijdelijk van aard zijn. Zodra de pot, waaruit de subsidie wordt betaald, is uitgeput, komt het ontwikkelen weer tot stilstand. Vele huizenbezitters en ook ondernemers hebben hier al hun neus aan gestoten.


VRAAG 10
Wordt innovatie gestimuleerd?

ANTWOORD
Dat zou wel moeten, maar door een woud van regels, niet goed afgestemde belastingfaciliteiten, komt innovatie niet goed uit de startblokken. In 2009 is een grote speler op dit gebied failliet gegaan.


VRAAG 11
Hoe kunnen de onzekerheden worden weggenomen?

ANTWOORD
Zorg voor adequate financiële oplossingen voor de energiebesparingsmaatregel. Neem onzekerheden weg door middel van het inbouwen van garanties (financiering, wetgeving, vergoedingen etcetera). Zorg verder voor kant en klare totaaloplossingen (de installaties zelf), waarmee de complexiteit van deze oplossingen niet het probleem van de particulier zijn.


VRAAG 12
Hoe trek je de consument over de streep?

ANTWOORD
Je trekt de consument over de streep door er voor te zorgen dat hij een voordelige en zekere zaak, ofwel een individuele ‘business case’, heeft. De consument moet er geld mee verdienen! Volg de consument in het beslissingsproces, en help de consument daarop te sturen. Dit moet eerst globaal en indicatief gebeuren, en daarna door steeds verder de beslissing te verfijnen in de richting van een definitieve keuze. Start met onafhankelijke advisering, dus onafhankelijk van de maatregel, de installateur, de producent, het energiebedrijf, de overheid, de geldverstrekker!


VRAAG 13
Waarom zie ik als consument nergens voor mij totaaloplossingen waarover ik niet hoef na te denken?

ANTWOORD
Producenten, installateurs, financiers en overheid werken nog niet voldoende samen om tot totaaloplossingen te komen. Ieder doet zijn best met eigen oplossingen. Dat zorgt er voor dat de consument zelf moet uitzoeken wat geschikt is voor energieopwekking of isolatie, en zelf moet zorgen voor de juiste financiering.


VRAAG 14
Welke onzekerheden spelen een belangrijke rol, en moeten helder worden?

ANTWOORD
Terugleververgoedingen elektriciteitsopwekking, CO2 heffingen op fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, en op de elektriciteitsleveringen. Verder speelt de fiscale behandeling een belangrijke rol.


VRAAG 15
Hoe ziet de ‘business case’ van een geldverstrekker er uit?

ANTWOORD
De ‘business case’ van een geldverstrekker is gerelateerd aan de som van de individuele cases van de consumenten die met de geldverstrekker in zee willen gaan.


VRAAG 16
Hoe ziet de ‘business case’ van een overheid er uit?

ANTWOORD
De ‘business case’ van een overheid is gerelateerd aan de som van de individuele cases van de consumenten die aan de betreffende overheid zijn gerelateerd. De overheid moet uit de berekening de gevolgen voor haar van het heffen van belasting in de cases beschouwen.


VRAAG 17
Wat zijn de beoogde doelen / beoogde resultaten van een overheid?

ANTWOORD
Aantoonbaar CO2 uitstoot verminderen ten behoeve van het voldoen aan internationale afspraken. Verder het creëren van extra werkgelegenheid. Zo groen, zoveel groener. Zo duurzaam, zoveel duurzamer. Zoveel minder MWh per jaar, MWpiek vermogen nodig. Zoveel minder gasverbruik.


VRAAG 18
Wat is er mis met de inzet van de huidige CV ketels?

ANTWOORD
We verstoken hoogwaardig gas (fossiele brandstof) om de meest laagwaardige vorm van energie te produceren, namelijk warmte. We zetten dit gas begrijpelijkerwijs in, omdat we dit uit eigen bodem winnen en we een geweldige, dekkende, vertakte infrastructuur voor gas hebben (toegepast bij koken, warm water, centrale verwarming).


VRAAG 19
Wat heeft in beginsel de voorkeur: isoleren of een zonnepaneel?

ANTWOORD
Dit hangt van de individuele ‘business case’ af. Bij isolatie zorg je dat minder warmte nodig is. En bij een zonnepaneel wek je zelf warmte (vlakke plaat) of kracht (fotovoltaïsche cellen) op.


VRAAG 20
Wat betekent meer ‘Renewable Energy’ voor de energieproducent?

ANTWOORD
De (niet regelbare) kerncentrales en de (slecht regelbare) kolencentrales blijven aan de basis van de energievoorziening staan. De flexibel inzetbare eenheden gaan de groter wordende fluctuaties in de elektriciteitsvraag opvangen.


VRAAG 21
Wat betekent meer Renewable Energy voor de energielevering en het netwerkbeheer?

ANTWOORD
De netwerkbeheerder wordt geconfronteerd met een nog complexer meet- en regelvraagstuk. Op zich lijkt het vraagstuk wel op het bestaande vraagstuk van continu wisselend vermogen dat wordt afgenomen. Het vraagstuk wordt uitgebreid met continu wisselend vermogen dat extra wordt aangeboden.